Nowe Rataje - Logo
Nowe Rataje - Logo
Nowe Rataje - Logo

RAZEM ZMIENIAMY POZNAŃ

Aktualności

Tramwaje wróciły na trasę Kórnicką

Tramwaje wróciły na trasę Kórnicką

| 29.12.2023

Dobiega do końca inwestycja na trasie Kórnickiej. Od 16 grudnia na trasę Kórnicką wróciły tramwaje. To ostatnia odsłona większego zadania odmieniającego wschodnią część miasta. Wcześniej obejmowało modernizację torowiska tramwajowego w ciągu ul. Chartowo i Żegrze wraz z rondem Żegrze oraz budowę nowej trasy od ronda do ul. Unii Lubelskiej. Tym samym wygodniejsza i bezpieczniejsza stała się cała trasa tramwajowa od ul. Jana Pawła II do ronda Żegrze, a nowy odcinek do ul. Unii Lubelskiej już od 2020 r. służy mieszkańcom. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy, by związane z pracami niedogodności nie kumulowały się. Razem powstało ponad 10 kilometrów nowych i zmodernizowanych torów. Dzięki wszystkim trzem inwestycjom oraz modernizacji ronda Rataje, zdecydowanie poprawi się komfort codziennych podróży tramwajem w tej części Poznania.

Pasażerowie korzystający z trasy między ul. Jana Pawła II a os. Lecha będą mieli do dyspozycji trwałą, stabilną i bezpieczną infrastrukturę – przebudowa była konieczna z uwagi na bardzo zły stan techniczny. Przed inwestycją tramwaje kursowały tu z ograniczeniami prędkości ze względu na bezpieczeństwo pasażerów. Teraz będą mogły poruszać się szybciej. Nowe torowisko o odpowiednich parametrach technicznych pozwala na ograniczenie emisji drgań i hałasu, które wiążą się z przejazdem tramwajów.

Oprócz nowego torowiska i sieci trakcyjnej w zakres inwestycji wchodzi także modernizacja przystanków i dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przystanek Polanka został zastąpiony przez dwa nowe: Polanka – bliżej przejścia w ciągu ul. Milczańskiej, a także Łacina – w rejonie nowych osiedli mieszkaniowych. Wzdłuż torów powstają wygodnie chodniki i droga rowerowa. Do dyspozycji mieszkańców jest już także nowy odcinek tzw. ringu Łacina (przedłużenie ul. Pleszewskiej). Do zadań wykonawcy należała również budowa odwodnienia, oświetlenia ulicznego, montaż monitoringu, a także budowa dojazdu dla służb technicznych do stacji prostownikowej Rataje.

Otwarcie nowego odcinka ul. Pleszewskiej

Otwarcie nowego odcinka ul. Pleszewskiej

| 07.08.2023

Inwestycja polegająca na przebudowie trasy tramwajowej pomiędzy ul. Jana Pawła II a os. Lecha obejmuje także okoliczny układ drogowy. Dobiegają końca prace związane z nowym odcinkiem tzw. ringu Łacina. Wykonawca uzyskał już zgodę nadzoru budowlanego na użytkowanie drogi. Prace związane z udostępnieniem dwukierunkowego odcinka ul. Pleszewskiej rozpoczęły się w piątek wieczorem (4 sierpnia). Z uwagi na roboty polegające na dostosowaniu do nowego układu drogowego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pleszewskiej i Warczygłowy, nie będzie ona jeszcze działać. Należy poruszać się zgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym. Wzdłuż wschodniej części nowego odcinka ul. Pleszewskiej powstała także droga rowerowa, a po obu stronach ulicy – chodniki dla pieszych. Ta infrastruktura także zostanie udostępniona mieszkańcom. Ponadto w ramach zadania zmieniona została organizacja ruchu na ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła II.

Obecnie przejazd przez torowisko przy ul. Milczańskiej zostanie zamknięty w dniu 7 sierpnia (poniedziałek). Piesi i rowerzyści będą mogli się tam poruszać na dotychczasowych zasadach. Kierowcy będą mieli do dyspozycji opisany wyżej nowy przejazd, bliżej ul. Jana Pawła II, stanowiący element tzw. ringu Łacina. Dla przypomnienia: przejazd przez torowisko tramwajowe na wysokości ul. Milczańskiej nie będzie dostępny dla samochodów. Po zakończeniu inwestycji pozostanie tam wyłącznie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Wyłączenie go z ruchu samochodowego nastąpi zgodnie z zapisami planu miejscowego.

Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej w dniu 14.07.2023 – Pleszewska/Warczygłowy

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej w dniu 14.07.2023 – Pleszewska/Warczygłowy

| 13.07.2023

W związku z postępem prac od 14 lipca (piątek) wyłączona będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Pleszewskiej i Warczygłowy. Jest to konieczne z uwagi na przebudowę urządzeń sterujących i dostosowanie tej sygnalizacji do powstającego przedłużenia ul. Pleszewskiej. Wykonawca przystąpi więc m.in. do demontażu istniejących konstrukcji sygnalizacji i budowy kanalizacji dla kabli sterujących nową.

Ponadto od 13 lipca (czwartek) w rejonie skrzyżowania ul. Kaliskiej i Polanka rozpocznie się malowanie oznakowania poziomego oraz będą montowane znaki pionowe. Prace związane z docelowym oznakowaniem prowadzone będą także na nowym odcinku ul. Pleszewskiej. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie trwających prac.

Wyłączenie z ruchu chodnika wzdłuż ul. Piaśnickiej

Wyłączenie z ruchu chodnika wzdłuż ul. Piaśnickiej

| 26.04.2023

Trasa kórnicka zmienia się za sprawą przebudowy torowiska tramwajowego i towarzyszącej infrastruktury. Ze względu na postęp prac, konieczne są zmiany w organizacji ruchu pieszych.

26 kwietnia (środa) wyłączony z ruchu zostanie chodnik po północnej stronie ul. Piaśnickiej, na odcinku między przystankami Os. Tysiąclecia i Orle Gniazdo. Obejście zamkniętego odcinka wyznaczone zostanie chodnikiem wzdłuż południowej strony ul. Piaśnickiej. Dojście do obu przystanków autobusowych zostanie zachowane.

Prosimy o ostrożność i kierowanie się wyznaczonymi trasami.

Zmiany w organizacji ruchu w okolicy skrzyżowania ul. Kaliskiej i Polanka

Zmiany w organizacji ruchu w okolicy skrzyżowania ul. Kaliskiej i Polanka

| 10.02.2023

W związku budową przedłużenia ul. Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska – Polanka i rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła II, realizowanych w ramach przebudowy trasy kórnickiej, od soboty (11.02) zmieni się organizacja ruchu w tym rejonie.

Na odcinku ul. Kaliskiej, zawężonej do jednego pasa tuż za zjazdem z ul. Jana Pawła II, będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km/h.  Niemożliwy będzie skręt z niej w ul. Polanka. Kierowcy zostaną poprowadzeni do tej ulicy objazdem prowadzącym przez ul. Maltańską i Katowicką.

Od strony ul. Maltańskiej, w kierunku ul. Jana Pawła II, ul. Kaliska będzie ulicą bez przejazdu. Kierowcom chcącym dojechać stamtąd do ul. Polanka udostępniony zostanie objazd przez ul. Katowicką, zaś dla chcących dotrzeć do ul. Jana Pawła II objazd będzie prowadził przez ul. Katowicką i Baraniaka.

Ze względu na to, że nie będzie możliwy również wjazd ulicą Polanka na skrzyżowanie z ul. Kaliską, droga do niej poprowadzi ulicami Katowicką i Maltańską, zaś do ul. Jana Pawła II ulicami Katowicką i Baraniaka.

Ruch pieszy będzie odbywał się bez zmian.

Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Galeria

Wizualizacje

Deklaracja dostępności

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Projektu „Nowe Rataje" https://nowe-rataje.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-16

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-16. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez wykonawcę strony.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Roman Przybylski, ict@ztm.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 627 05 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań.

Główne wejście do budynku jest od ulicy Matejki (wejście od frontu budynku), które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych - prowadzą do niego cztery schody (cztery stopnie).

Na drzwiach wejściowych do budynku umieszczono infografikę, z której strony obiektu znajduje się winda i wejście dla osób niepełnosprawnych. Wejście dostosowane do potrzeb osób oraz winda dla niepełnosprawnych znajdują się na tyłach (dojście wzdłuż budynku od strony ul. Grottgera).

Przy windzie po prawej stronie zamontowano intercom poprzez który należy wezwać ochronę (pierwszy od góry przycisk z napisem "Ochrona – pomoc" z symbolem wózka inwalidzkiego).

Pracownicy ochrony są przeszkoleni w zakresie obsługiwania windy dla niepełnosprawnych oraz udzielą wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej. Zarówno Biuro Obsługi Klienta oraz Punkt Obsługi Klienta ZTM znajdują się na parterze budynku. Recepcja – stanowisko ochrony obiektu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Korzystanie z pętli indukcyjnych dostępne jest w Biurze Obsługi Klienta oraz Punkcie Obsługi Klienta w lokalizacjach: ul. Matejki 59 (siedziba ZTM) oraz rondo Kaponiera – poziom -1.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Inwestor

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
tel. 61 646 33 44
www.ztm.poznan.pl
e-mail: ztm@ztm.poznan.pl

Inwestor zastępczy

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
tel. 61 884 20 10/11
www.pozim.pl
e-mail: sekretariat@pozim.pl